Regulamin

§ 1

Definicje pojęć

 

 1. Systemy Analiz Transakcji SAT (zwane w dalszej części regulaminu SAT) – oznacza spółkę cywilną Systemy Analiz Transakcji S.C. Jerzy Krzempek, Halina Pospieszałowska, Rudolf Okos, z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Cieszyńskiej 365/8, NIP: 547-214-98-35, REGON: 243495884. Spółka jest właścicielem portalu i podmiotem świadczącym usługę.
 2. Portal - wyspecjalizowany portal, znajdujący się pod adresem “analizysat.pl”, dedykowany rzeczoznawcom majątkowym dla potrzeb analiz rynku cen transakcyjnych nieruchomości.
 3. RCiWN – oryginalna elektroniczna wersja zapisu danych z rejestru cen i wartości nieruchomości.
 4. Systemy Analiz Transakcji SAT z RCiWN (zwane w dalszej części regulaminu Systemem) – oznacza oprogramowanie serwerowe produkowane przez spółkę SAT, przeznaczone do przetwarzania i analizy danych odczytywanych z dokumentów źródłowych RCiWN.
 5. Usługa udostępnienia (zwana w dalszej części regulaminu Dostępem) – oznacza udostępnianie Systemu poprzez interfejs portalu analizysat.pl.
 6. Użytkownik – podmiot posiadający zarejestrowane konto na portalu analizysat.pl.

 

 

§ 2

Przetwarzanie danych

 

 1. Użytkownik ma możliwość przesyłania danych RCiWN do Systemu, za pośrednictwem Dostępu, w celu ich przetworzenia i przeniesienia do arkusza kalkulacyjnego Excel.
 2. Przetworzony plik wynikowy wraz z jego opisem umieszczany jest w indywidualnym katalogu Użytkownika – niedostępnym dla innych użytkowników.
 3. Użytkownik może pobrać plik wynikowy z Systemu, bezpośrednio po jego utworzeniu lub w dowolnie wybranym późniejszym terminie. Plik wynikowy może być pobrany dowolną ilość razy bez dodatkowych opłat, na dowolną ilość stanowisk komputerowych.
 4. Należność, za dokonanie usługi przetworzenia, naliczana jest w momencie umieszczenia pliku przetworzonego w indywidualnym katalogu użytkownika i umożliwienia jego pobrania. Nie wykonanie operacji pobrania pliku wynikowego nie zwalnia od uiszczenia opłaty za jego wytworzenie.
 5. Cennik za usługi przetworzenia dostępny jest pod adresem www.analizysat.pl/cennik.
 6. W przypadku zakończenia działalności przez SAT, zmiany wersji oprogramowania, prac rozwojowych czy innych niewymienionych przyczyn, może wystąpić konieczność całkowitego usunięcia przetworzonych plików wynikowych, o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany.
 7. Brak opłacenia należności w wyznaczonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją z bieżącego korzystania z systemu. Konto takiego Użytkownika zostanie zablokowane. Pliki Użytkownika zostaną usunięte z Systemu po 6 miesiącach od daty zablokowania konta.
 8. System przeznaczony jest do przetwarzania różnych typów plików RCiWN do ujednoliconego formatu Excel. Ze względu na dużą różnorodność typów plików przetwarzanych, jakość, częstą ich niekompletność i wewnętrzną niespójność, dane przetworzone mogą zawierać błędy transformacji. Użycie przetworzonych danych powinno być każdorazowo poprzedzone ich szczegółowym sprawdzeniem, dokonanym przez Użytkownika. SAT nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich wersji przetworzonej bez należytego sprawdzenia.
 9. SAT nie bierze odpowiedzialności za treść danych źródłowych RCiWN.
 10. SAT z maksymalnie możliwym staraniem odczytuje, analizuje, przetwarza i zapisuje w zestandaryzowany sposób dane źródłowe, na których jakość nie ma żadnego wpływu. SAT w miarę możliwości, w danych wynikowych oznacza miejsca niespójne, niekonsekwentne, czy pewne oczywiste założenia będące konieczne dla przeprowadzenia wyliczeń kompensacyjnych.
 11. Użytkownik własnym staraniem i na własny koszt pozyskuje dane z RCiWN. Odpowiedzialny jest on również za ich pozyskanie w formie wymaganej przez System.

 

§ 3

Postanowienia końcowe

 

 1. SAT zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Cenniku.
 2. SAT zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2014 r.